06.03.2021 набирає чинності ЗУ Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби.
Цим законом передбачені зміни й до ЗУ Про державну службу:
– Комісія з питань вищого корпусу державної служби проводить конкурс на зайняття посад державної служби категорії “А” та вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо кандидатур на такі посади загальною кількістю не більше ТРЬОХ осіб;
– Рішенням Комісії або конкурсної комісії визначаються кандидатури на зайняття посад державної служби, які набрали найбільшу загальну кількість балів за результатами складання загального рейтингу кандидатів (не більше ТРЬОХ осіб на одну посаду), для вибору суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця конкурсу.
– З метою встановлення розмірів посадових окладів державні органи поділяються за такими рівнями: 1) Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ДОПОМІЖНИЙ, ДОПОМІЖНІ, КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧІ ОРГАНИ, УТВОРЕНІ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ, апарати (секретаріати) Ради національної безпеки і оборони України, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Конституційного Суду України, Верховного Суду, Офісу Генерального прокурора;
– Державна служба припиняється, зокрема, за ініціативою суб’єкта призначення (статті 87, цього Закону). ПРИ ЦЬОМУ ВИКЛЮЧЕНО ПОСИЛАННЯ НА СТ. 87-1 (Додаткові підстави припинення державної служби окремих державних службовців за ініціативою суб’єкта призначення). ПОСИЛАННЯ НА ПОЛОЖЕННЯ СТ. 87-1 ТАКОЖ ВИКЛЮЧЕНО І У Ч. 2 СТ. 83, яка наразі передбачає, що зміна керівників або складу державних органів, керівників державної служби в державних органах та безпосередніх керівників не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників
– Вихідна допомога державному службовцю, який звільняється на підставі пункту 7 частини першої цієї статті, виплачується одноразово за його бажанням у разі досягнення 65-річного віку або припинення державної служби при її продовженні згідно з частиною четвертою цієї статті.
– ВИКЛЮЧЕНО Ч.4 СТ. 83 в редакції ЗУ від 16.12.2020 № 1086-ІХ та наразі передбачає: «У зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.»
ОДНОЧАСНО З ПОПЕРЕДЖЕННЯМ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ на підставі пункту 1 частини першої цієї статті СУБ’ЄКТ ПРИЗНАЧЕННЯ АБО КЕРІВНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ПРОПОНУЄ державному службовцю іншу рівнозначну посаду державної служби або, як виняток, нижчу посаду державної служби відповідно до професійної підготовки та професійних компетентностей. При цьому ВРАХОВУЄТЬСЯ ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО НА ЗАЛИШЕННЯ НА РОБОТІ, передбачене законодавством про працю.
Державний службовець звільняється на підставі пункту 1 частини першої цієї статті у разі, коли відсутня можливість запропонувати відповідні посади, а також у разі його відмови від переведення на запропоновану посаду;
ПОЛОЖЕННЯ СТ. 87-1 ВИКЛЮЧЕНО (Додаткові підстави припинення державної служби окремих державних службовців за ініціативою суб’єкта призначення)
ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У ДЕРЖАВНОМУ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ здійснюють Директор Державного бюро розслідувань та директори територіальних управлінь Державного бюро розслідувань».
ПОЛОЖЕННЯ П.8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», яким зупинялась дія ЗУ Про держслужбу в частині проведення конкурсів ВИКЛЮЧЕНО
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ передбачаєть, що
1) конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до набрання чинності цим Законом укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, оголошуються протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом відповідно до черговості укладення контрактів про проходження державної служби на відповідні посади.
У разі відсутності переможця конкурсу на посаду, зазначену в абзаці першому цього підпункту, суб’єкт призначення приймає рішення про проведення повторного конкурсу протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби;
2) контракти про проходження державної служби на період дії карантину, укладені до набрання чинності цим Законом, діють до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу, але не більше дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом;
3) оголошені добори для призначення на вакантну посаду державної служби на період дії карантину, рішення за результатами яких не оприлюднені, скасовуються;
4) у разі якщо на день набрання чинності цим Законом рішення про призначення на посаду державної служби особи за результатами добору не прийнято, результати відповідного добору скасовуються;
5) спеціальна перевірка, встановлена статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції», не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади державної служби або в органах місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після припинення дії контракту про проходження ними державної служби на період дії карантину, за умови, що стосовно таких осіб вже проводилася спеціальна перевірка під час укладання відповідного контракту;
6) державні службовці, зараховані за штат відповідно до частини першої статті 87-1 Закону України «Про державну службу» до набрання чинності цим Законом, продовжують перебувати на державній службі згідно із Законом України «Про державну службу», виконуючи обов’язки державного службовця в межах, визначених керівником відповідного державного органу. Граничний строк такого перебування становить шість місяців з дня звільнення з посади. Умови оплати праці таких державних службовців визначаються Кабінетом Міністрів України.
Протягом строку, визначеного абзацом першим цього підпункту, за пропозицією центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, погодженою з відповідним суб’єктом призначення, державний службовець за його згодою може бути переведений на будь-яку вакантну посаду державної служби не нижче категорії «Б» у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, без проведення конкурсу.
Якщо протягом строку, визначеного абзацом першим цього підпункту, державному службовцю не запропоновано переведення відповідно до абзацу другого цього підпункту, такий державний службовець звільняється з державної служби керівником державного органу, за штатом якого він перебуває, з виплатою вихідної допомоги у розмірі шести посадових окладів за останньою посадою.
Якщо протягом строку, визначеного абзацом першим цього підпункту, державний службовець тричі відмовився від переведення на іншу посаду відповідно до абзацу другого цього підпункту, такий державний службовець звільняється з державної служби керівником державного органу, за штатом якого він перебуває, без виплати вихідної допомоги.
На державних службовців, яких призначено на посади державної служби за результатами добору, положення цього підпункту не поширюються, крім умов оплати праці на період перебування за штатом відповідного державного органу;
7) державні службовці, яких призначено на посади державної служби за результатами добору та до набрання чинності цим Законом зараховано за штат відповідно до частини першої статті 871 Закону України «Про державну службу», продовжують перебувати на державній службі згідно із Законом України «Про державну службу», виконуючи обов’язки державного службовця в межах, визначених керівником відповідного державного органу. Такий державний службовець звільняється з державної служби керівником державного органу, за штатом якого він перебуває, через 30 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом з виплатою вихідної допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.