ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області

17.06.2015 № 21-26/39-15

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Головному управлінні Держгеокадастру у Херсонській області

I. Загальні положення

  1. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Головному управлінні Держгеокадастру у Херсонській області (далі – Порядок) розроблений на виконання та відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169; Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби України             від 08.07.2011 № 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 28.07.2011 за                № 930/19668.
  2. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади  проведення  іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Головному управлінні Держгеокадастру у Херсонській області (дали – Порядок) як одного з етапів конкурсу.
  3. Метою проведення іспиту є об’єктивна  оцінка  знань  та здібностей кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  державних службовців.
  4. Іспит проводиться конкурсною комісією Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області (далі – конкурсна комісія).
  5. Іспит  проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Кваліфікаційні вимоги для кожної посади визначаються відповідно до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби  України від 13.09.2011 № 11, Кваліфікаційних вимог до кандидатів на зайняття посад державних службовців Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області, затверджених наказом Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області  від 10.06.2015  №  21-22/39-15.

Особи, документи яких  не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту  не  допускаються, про   що   їм   повідомляється   кадровою  службою  з  відповідним обґрунтуванням.Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.Кандидати, які подали недостовірні  відомості,  до  участі  в конкурсі не допускаються.

6. Об’єктивність  проведення  іспиту забезпечується рівними умовами  (тривалість іспиту,  зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

7. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад  передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України,  Законів України «Про державну службу»  та  «Про запобігання корупції»,  а також  законодавства  з   урахуванням специфіки функціональних повноважень Головного управління та  структурного підрозділу.

8. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Головному управлінні Держгеокадастру у Херсонській області та Перелік питань на перевірку знання кандидатами на заміщення вакантних посад Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області затверджуються наказом Головного управління.

9. Перелік розміщується на веб-сайті Головного управління та може надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при  поданні  документів  для участі в конкурсі.

10. Екзаменаційні   білети   формуються  за  зразком  форми, наведеної  у  додатку 1  до   цього   Порядку,   та затверджуються  головою  конкурсної  комісії.  До  кожного  білета включають 5  питань  –  по  одному  питанню  на  перевірку  знання Конституції України, Законів України «Про державну службу»,  «Про  запобігання корупції» та по два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням  специфіки  функціональних повноважень Головного управління Держгеокадастру та відповідного структурного підрозділу.

11. Питання  1-3  в  екзаменаційних  білетах  мають містити питання на  перевірку  знання Конституції України, Законів України «Про державну службу»,  «Про  запобігання корупції»,  питання  4,  5  на  перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки  функціональних повноважень Головного управління та відповідного структурного підрозділу, відповідно до Переліку, затвердженого наказом Головного управління.Кількість білетів має бути не меншою ніж 15.

12. З  урахуванням  специфіки  функціональних   повноважень
Головного управління та відповідного структурного підрозділу можливе розроблення кількох варіантів  комплектів екзаменаційних білетів  залежно  від  кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

13. Можливе  проведення  іспиту шляхом комп’ютерного тестування.

14. Процедура іспиту складається з трьох етапів:організаційна підготовка до іспиту;складання іспиту;оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

15. Кадрова  служба за  погодженням  з  головою конкурсної комісії Головного управління визначає дату проведення іспиту та  повідомляє  кандидатів про місце і час його проведення.

II. Організаційна підготовка до іспиту

16. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту  з  усіма  кандидатами  на  заміщення  вакантних посад.

17. Секретар  конкурсної  комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

18. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає
на   запитання   кандидатів   щодо  процедури  іспиту.  Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для  кандидатів.  Секретар  повинен  упевнитися,  що всі кандидати зрозуміли  умови  іспиту,  в  іншому     випадку –  надати   додаткові пояснення.  Спірні  питання  мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

III. Складання іспиту

19. Під  час  підготовки   відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

20. Іспит складається одночасно всіма кандидатами на заміщення
однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

21. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам
зручного  розміщення,  що  унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета.  До закінчення іспиту кандидати  не  можуть  самостійно залишати приміщення,  в якому складається іспит.

22. Іспит складається письмово за екзаменаційними  білетами, які  пропонуються  кандидату  на  його  вибір  і  відкриваються  у присутності  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  під  час складання іспиту.

23. Іспит складається державною мовою.

24. При  підготовці  відповідей  на  питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Головного управління.  Перед  відповіддю  обов’язково  вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата,  номер білета та питання, зазначені в білеті.Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис
кандидата та дата складання іспиту.

25. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний
білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

26. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.П’ять балів виставляються  кандидатам,  які  виявили  глибокі знання  Конституції  України,  Законів України «Про державну службу», «Про запобігання   корупції» та  успішно справилися із запитаннями на перевірку   знання   законодавства   з    урахуванням специфіки функціональних  повноважень Головного управління та структурного підрозділу.Чотири бали   виставляються  кандидатам,  які  виявили  повні знання Конституції України Законів  України  «Про державну  службу, «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням  специфіки  функціональних повноважень Головного управління та структурного підрозділу.Три бали  виставляються  кандидатам,  які  виявили  розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.Два бали  виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття норма-тивно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.Один бал  виставляється  кандидатам,  які  не  відповіли  на питання у встановлений строк.

27. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх  оцінювання  всіма  членами конкурсної  комісії.  Члени  конкурсної  комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді  на  кожне  питання  екзаменаційного білета.   Такі   оцінки  виставляються  на  аркуші  з  відповідями кандидата.

28. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 2 до цього Порядку.  З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

29. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються  разом  з іншими  матеріалами  та  документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

30. Кандидати,  які набрали загальну суму  балів,  що  не  є нижчою за 50  відсотків  від максимальної суми балів,  яка може бути виставлена при наданні відповідей,  вважаються такими,  що успішно склали іспит.

31. Кандидати,   які   набрали  менше  ніж 50  відсотків  від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

32. Кандидати,  які  не  склали  іспит,  не  можуть  бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

33. Результати  іспиту  можуть  бути  оскаржені  в  порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Начальник відділу кадрової політики                              В.К.Бондаренко

Додаток 1 до Порядку (пункт 10)

 Зразок форми екзаменаційного білета

ДЕРЖГЕОКАДАСТР

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖУЮГолова Конкурсної комісії  Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області __________    _____________(підпис)           (ініціали, прізвище)                                      “__” _________20__ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____
для складання іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад державних службовців Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області
(назва посади або структурного підрозділу з  урахуванням   специфіки   функціональних повноважень)

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України  «Про  державну службу».

3. Питання на перевірку знання  Закону  України  «Про  запобігання  корупції».

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  Головного управління та відповідного структурного підрозділу.

Додаток 2до Порядку (пункт 28)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
державних службовців конкурсною комісією
Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області
від  «___» ____________ 20__ року

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові кандидата
Посада, на яку претендує кандидат
Категорія посади на яку претендує кандидат
Номер білета
Загальна сума балів
1
2
3
4
5
6
Голова конкурсної комісії
______________       (підпис)
___________________________                  (ПІБ)
Члени конкурсної комісії:
______________       (підпис)
___________________________                  (ПІБ)
______________       (підпис)
___________________________                  (ПІБ)
______________       (підпис)
___________________________                  (ПІБ)
______________       (підпис)
___________________________                  (ПІБ)
______________       (підпис)
___________________________                  (ПІБ)
Секретар конкурсної комісії
______________       (підпис)
___________________________                  (ПІБ)