ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 03 березня 2015 р. № 28

В. о. Голови Л. М. Шемелинець

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області

1. Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області (далі – Головне управління) є територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та йому підпорядковане.

Голова місцевої державної адміністрації координує діяльність Головного управління і сприяє йому у виконанні покладених на нього завдань.

2. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, дорученнями Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, його першого заступника та заступників, наказами Держгеокадастру, дорученнями Голови Держгеокадастру та його заступників, актами місцевої державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Завданням Головного управління є реалізація повноважень Держгеокадастру на території Херсонської областіі.

4. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та подає Голові Держгеокадастру пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства аграрної політики та продовольства України;

2) подає в установленому порядку Голові Держгеокадастру пропозиції щодо здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції; здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна;

3) подає Голові Держгеокадастру пропозиції щодо розроблення:

нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері земельних відносин в установленому законодавством порядку;

стандартів і технічних регламентів у сфері Державного земельного кадастру відповідно до закону, а також порядків створення та актуалізації картографічних матеріалів, кадастрових класифікаторів, довідників та баз даних;

нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем;

4) надає адміністративні послуги згідно із законом у відповідній сфері;

5) бере участь у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов’язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції;

6) здійснює державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю;

7) здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

8) погоджує виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та знесення і перезакладення геодезичних пунктів;

9) здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформаційну взаємодію Державного земельного кадастру з іншими інформаційними системами в установленому порядку;

10) організовує виконання на території Херсонської області робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

11) здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, обмежень у їх використанні;

12) веде поземельні книги та видає витяги із Державного земельного кадастру про земельні ділянки;

13) розпоряджається землями державної власності сільськогосподарського призначення в межах, визначених Земельним кодексом України, на території Херсонської області;

14) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин;

15) бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні;

16) забезпечує підготовку та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій;

17) організовує виконання робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи;

18) готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель та вносить їх на розгляд Голові Держгеокадастру;

19) забезпечує науково-експертне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів;

20) здійснює землеустрій, у тому числі забезпечує проведення державної інвентаризації земель;

21) вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

22) забезпечує створення, формування і ведення регіонального фонду документації із землеустрою;

23) здійснює державний нагляд у сфері землеустрою;

24) здійснює заходи щодо контролю за додержанням суб’єктами господарювання відповідних ліцензійних умов під час проведення землеоціночних робіт та земельних торгів;

25) проводить відповідно до законодавства моніторинг земель та охорону земель;

26) бере участь у державному регулюванні планування територій;

27) проводить в установленому законодавством порядку державну експертизу програм і проектів з питань землеустрою;

28) здійснює методичне забезпечення та координацію діяльності у сфері державної експертизи землевпорядної документації на територіальному рівні, а також методичне забезпечення діяльності у сфері державної експертизи землевпорядної документації розробників об’єктів державної експертизи;

29) надає роз’яснення з питань, що належать до його компетенції;

30) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держгеокадастру;

31) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

5. Головне управління з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

2) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;

5) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

6) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

6. Головне управління має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії, робочі та експертні групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Головне управління здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через територіальні органи Держгеокадастру нижчого рівня та контролює їх діяльність.

8. Головне управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території Херсонської області.

9. Головне управління у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Акти Головного управління можуть бути скасовані Головою Держгеокадастру повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а також Віце-прем’єр-міністром України – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у разі відмови Голови Держгеокадастру скасувати такий акт.

10. Головне управління очолює начальник, що призначається на посаду Головою Держгеокадастру за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та з головою відповідної місцевої державної адміністрації та звільняється з посади Головою Держгеокадастру.

Начальник Головного управління має заступників, які призначаються на посаду Головою Держгеокадастру за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та звільняються з посади Головою Держгеокадастру.

11. Начальник Головного управління:

1) здійснює керівництво Головним управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

2) організовує та забезпечує виконання Головним управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, доручень Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, його першого заступника та заступників, наказів Держгеокадастру, доручень Голови Держгеокадастру та його заступників, розпоряджень голови місцевої державної адміністрації;

3) вносить Голові Держгеокадастру пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Головного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань та подає на затвердження плани роботи Головного управління (річні, піврічні), погоджені з головою місцевої держадміністрації;

4) звітує перед Головою Держгеокадастру щодо виконання покладених на Головне управління завдань та планів роботи;

5) забезпечує в установленому порядку взаємодію з місцевою держадміністрацією;

6) здійснює добір кадрів у Головне управління, формує кадровий резерв на відповідні посади;

7) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

8) призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників Головного управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

9) порушує перед Головою Держгеокадастру питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

10) вносить Голові Держгеокадастру пропозиції щодо чисельності працівників Головного управління та територіальних органів нижчого рівня;

11) підписує накази Головного управління;

12) розподіляє за погодженням з Головою Держгеокадастру обов’язки між своїми заступниками;

13) затверджує положення про структурні підрозділи Головного управління і посадові інструкції працівників;

14) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками Головного управління доручення;

16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Начальник Головного управління підзвітний та підконтрольний відповідно голові місцевої державної адміністрації з питань здійснення повноважень місцевих держадміністрацій.

12. У Головному управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення найважливіших напрямів діяльності може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Головного управління.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Головному управлінні можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником Головного управління.

13. Головне управління діє на підставі положення, що затверджується відповідно до цього Положення Головою Держгеокадастру.

14. Головне управління утримується за рахунок державного бюджету.

Структуру Головного управління затверджує Голова Держгеокадастру за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Штатний розпис та кошторис Головного управління затверджує Голова Держгеокадастру.

Чисельність працівників Головного управління затверджує Голова Держгеокадастру в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держгеокадастру.

15. Головне управління утворюється у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”.

16. Головне управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

В. о. Голови                                                                      Л. М. Шемелинець

Вакансії Держгеокадастру - твоя можливість змінити країну! Детальніше
Hello. Add your message here.