ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Головного управління Держземагентства у Херсонській області

12.11.2013 №  85

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

Головного управління Держземагентства у Херсонській області

 

І. Загальні положення

 

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Головного управління Держземагентства у Херсонській області
  (далі – Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів.
 2. Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок для працівників Головного управління Дрежземагентства у Херсонській області, режим праці, засади регулювання трудових відносин та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни.
 3. Правила є обов’язковими для всіх працівників Головного управління Держземагентства у Херсонській області.

 

II. Порядок прийняття і звільнення державних службовців та інших категорій працівників

 

4. Порядок прийняття на державну службу регулюється Законом України «Про державну службу» та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами. Прийняття на державну службу проводиться за конкурсним відбором у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України   від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців».  За рішенням начальника Головного управління Держземагентства у Херсонській області без конкурсного відбору на державну службу можуть також прийматися особи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 року  № 423 «Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України «Про державну службу».          Також без конкурсного відбору за рішенням начальника Головного управління здійснюється просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 28 лютого 2001 року № 199 що пройшов стажування відповідно до Положення про порядок стажування у державних органах, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 01 грудня 1994 року № 804.5. Прийняття на роботу усіх інших категорій працівників здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України.6. Не можуть бути призначеними на посаду в Головному управлінні Держземагентства у Херсонській області особи, які:визнані у встановленому порядку недієздатними;мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;в інших випадках, встановлених законами України.7. Під час прийняття на роботу на посаду державного службовця до Головного управління Держземагентства у Херсонській області кандидат подає до кадрової служби:

заяву;

трудову книжку, оформлену в установленому порядку;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

заповнену особову картку (форма № П-2ДС) з відповідними додатками та дві фотокартки розміром 4×6 см;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання тощо;

військовий квиток (для військовозобов’язаних);

документи про пільги (у разі їх наявності);

довідку з попереднього місця роботи про використання відпусток та виплату матеріальної допомоги (для осіб, які приймаються на роботу в порядку переведення);

підписане кандидатом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця;

письмову згоду на проведення обов’язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців;  ……..інші документи, передбачені законодавством.

Під час прийняття на роботу забороняється вимагати від особи, яка приймається на роботу, відомості про її партійну і національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

 1. Начальник Головного управління призначає на посади та звільняє з посад працівників Головного управління Держземагентства у Херсонській області, крім першого заступника та заступника начальника Головного управління. Призначення та звільнення оформлюється наказом.

З наказом про призначення на посаду кадрова служба ознайомлює працівника під підпис.

 1. Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 17 Закону України «Про державну службу».

Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в його особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

10.. Під час прийняття на роботу до Головного управління Держземагентства у Херсонській області може встановлюватися випробування строком до шести місяців.

Випробування встановлюється з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Умови про випробування зазначаються в наказі про прийняття на роботу.

11..Під час прийняття працівника на роботу чи під час переведення його в установленому порядку до іншого структурного підрозділу Головного управління Держземагентства у Херсонській області керівник відповідного структурного підрозділу зобов’язаний:

ознайомити працівника з його посадовою інструкцією під розписку;

ознайомити працівника із цими Правилами;

визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

проінструктувати працівника про порядок використання комп’ютерної мережі та засобів зв’язку, а також щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

12..На всіх працівників Головного управління Держземагентства у Херсонській області ведуться трудові книжки в порядку, встановленому законодавством.

Трудові книжки зберігаються у кадровій службі як документи суворої звітності.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника кадрової служби.

13..Звільнення працівників можливе лише на підставі та в порядку, які визначені законодавством.

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державні службовці можуть бути звільнені також на підставах, передбачених статтею 30 Закону України «Про державну службу».

Зміна керівництва Головного управління Держземагентства у Херсонській області не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників.

 1. Днем звільнення працівника вважається останній день роботи.

До дня звільнення працівник зобов’язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути або передати всі службові документи та матеріали іншій особі, визначеній керівником структурного підрозділу.

У день звільнення спеціаліст кадрової служби зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення. Запис про підставу звільнення провадиться згідно з наказом Головного управління Держземагентства у Херсонській області. Формулювання запису повинне відповідати законодавству та мати посилання на відповідну статтю (пункт) Кодексу законів про працю України, а у деяких випадках на статтю Закону України «Про державну службу».

Одночасно в установленому порядку проводиться повний розрахунок з працівником.

 

III. Основні права та обов’язки працівників

 

15..Працівники Головного управління Держземагентства у Херсонській області мають право:

користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, інших працівників і громадян;

на затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи;

безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються проходження ними державної служби, у разі потреби давати особисті пояснення;

брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень;

на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення вакантних посад;

вимагати проведення службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

захищати свої законні права та інтереси в установленому законодавством порядку.

16..Працівники Головного управління Держземагентства у Херсонській області зобов’язані:

додержуватись Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, у тому числі Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 року № 214, цих Правил, положень про структурні підрозділи Головного управління Держземагентства у Херсонській області та посадових інструкцій;

безпосередньо виконувати покладені на них службові обов’язки, своєчасно і точно виконувати розпорядження та доручення керівництва Держземагентства України;

забезпечувати в межах повноважень ефективну роботу Головного управління Держземагентства у Херсонській області та територіальних органів Держземагентства  області із виконання повноважень, визначених Положенням про Головного управління Держземагентства у Херсонській області, затвердженим наказом Держземагентства України від 14.06.2013 №268 (зі змінами);

постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну кваліфікацію;

забезпечувати конфіденційність інформації, що стала відомою під час виконання службових обов’язків і яка не підлягає розголошенню згідно із законодавством;

уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів;

сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчість у роботі;

виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки та заборони паління в приміщеннях
(на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування) Головного управління Держземагентства у Херсонській області;

не допускати дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам людей, держави, негативно вплинути на репутацію працівника Головного управління Держземагентства у Херсонській області або можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисливих цілях, а також дій, які відповідно до законодавства вважаються корупційними;

дотримуватися високої культури спілкування, ділового етикету, в тому числі щодо зовнішнього вигляду та одягу;

не виявляти упередженості або прихильності до будь-яких підприємств, установ, організацій, органів, об’єднань громадян або конкретних осіб;

вживати заходів щодо термінового усунення причин і умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу та інформувати про це керівництво Держземагентства України;

утримувати своє робоче місце в порядку, чистоті, а також забезпечувати встановлений порядок зберігання матеріальних цінностей і документів;

ефективно використовувати комп’ютерну та іншу оргтехніку, економно і раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;

своєчасно подавати кадровій службі відомості про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміни прізвища, складу сім’ї, зняття з військового обліку тощо).

На працівників покладаються також інші обов’язки відповідно до законодавства.

Працівникам забороняється використовувати технічне обладнання Головного управління Держземагентства у Херсонській області для виконання робіт, що не передбачені посадовими інструкціями та положеннями, якщо на це немає безпосередньої вказівки керівника.

 1. Конкретні права та обов’язки працівників Головного управління Держземагентства у Херсонській області визначаються затвердженими в установленому порядку положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями працівників.

 

 1. Основні обов’язки керівництва Головного управління Держземагентства у Херсонській області

 

 1. Керівники Головного управління Держземагентства у Херсонській області зобов’язані:

неухильно додержуватися вимог законодавства про працю, державну службу та антикорупційного законодавства;

під час укладання трудового договору працівник кадрової служби інформує працівника про його права і обов’язки та умови оплати праці;

створювати для працівників Головного управління Держземагентства у Херсонській області умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;

забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату в установлені строки;

забезпечувати працівників комп’ютерною та іншою оргтехнікою, необхідними для роботи матеріалами та приладдям;

забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки відповідно до законодавства, вживати заходів щодо своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників;

забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання особистого майна працівників;

сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників Головного управління Держземагентства у Херсонській області;

вживати необхідних заходів із профілактики виробничого травматизму та захворювань, створювати належні соціально-побутові умови;

створювати умови для навчання та підвищення кваліфікації, економічних і правових знань працівників;

контролювати виконання працівниками вимог законодавства, цих Правил, здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку.

 

 

 

V. Робочий час і його використання 20. Тривалість робочого часу державних службовців та інших категорій працівників Головного управління Держземагентства у Херсонській області відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень.21. У Головному управлінні Держземагентства у Херсонській області встановлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями – суботою і неділею:початок роботи з 8:00 – протягом тижня;перерва на обід з 12:00 до 12:45 – протягом тижня;кінець робочого дня з понеділка по четвер – о 17:00, у п’ятницю – о 15:45;напередодні святкових днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.22. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці зобов’язані за наказом начальника Головного управління Держземагентства у Херсонській області з’являтись на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.

 1. Для своєчасного виконання завдань і доручень керівництва Головного управління Держземагентства у Херсонській області встановлюється у разі потреби чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування – це не обумовлена трудовим договором робота з оперативного вирішення управлінських питань.

Чергування працівників Головного управління Держземагентства у Херсонській області здійснюється відповідно до графіку чергування, який складає кадрова служба за пропозиціями  керівників структурних підрозділів, та затверджується  начальником Головного управління після погодження головою профспілкової організації.

У разі залучення до чергування працівників відповідна інформація подається керівниками структурних підрозділів щочетверга до кадрової служби.

24..У структурних підрозділах Головного управління Держземагентства у Херсонській області ведеться Журнал обліку виходу на роботу та реєстрації місцевих відряджень.

 1. Облік робочого часу, в тому числі надурочних робіт, і складання табелів обліку робочого часу працівників Головного управління Держземагентства у Херсонській області покладається на керівників структурних підрозділів. Табель обліку використання робочого часу працівниками Головного управління Держземагентства у Херсонській області підписується керівником структурного підрозділу, візується керівником кадрової служби та передається до структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку.

26. Забороняється в робочий час:відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, що не пов’язані з основною діяльністю;скликати збори, засідання і наради з громадських справ.27. Відповідно до законодавства у разі потреби за угодою між працівником і керівництвом Головного управління Держземагентства у Херсонській області може встановлюватися як під час прийняття на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень за заявою.28. Відповідно до Закону України «Про державну службу» державним службовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю
30 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги для оздоровлення у розмірі середньої заробітної плати та щорічна додаткова оплачувана відпустка за стаж роботи понад 10 років, а також інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.29. За рішенням начальника Головного управління державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана  відпустка надається працівнику за його бажанням в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.30. Умови, тривалість і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників Головного управління Держземагентства у Херсонській області встановлюється згідно із Законом України «Про відпустки» та Кодексом законів про працю України.31. Щорічні відпустки надаються відповідно до графіка відпусток з урахуванням необхідності забезпечення роботи Головного управління Держземагентства у Херсонській області і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників Головного управління Держземагентства у Херсонській області.

32..Конкретний період надання відпусток у межах, установлених графіком, або у разі потреби перенесення відпустки на інший період визначається за згодою між працівником та керівником відповідного структурного підрозділу.

 1. За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією в порядку, передбаченому Законом України «Про відпустки».

 

VІ. Заохочення за трудові досягнення та успіхи у роботі 34. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та за інші досягнення у роботі працівники Головного управління Держземагентства у Херсонській області відзначаються відомчими заохочувальними відзнаками, зокрема Подякою, Грамотою та нагрудним знаком «Знак Пошани» Держземагентства України.35. Порядок застосування заохочень до працівників Головного управління Держземагентства у Херсонській області визначено Положенням про преміювання та встановлення надбавок працівників Головного управління Держземагентства у Херсонській області, затвердженим наказом від 24 квітня 2013 року № 110. 36..За особливі заслуги працівники Головного управління Держземагентства у Херсонській області можуть бути представлені до: відзначення державними нагородами; присвоєння почесних звань; нагородження відзнаками Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України; відзначення відомчими відзнаками інших органів державної влади.37. Питання щодо застосування заохочень до працівників Головного управління Держземагентства у Херсонській області подається на розгляд Голови Держземагентства України в установленому порядку.

 

 

VІІ. Відповідальність за порушення трудової дисципліни 38. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, тягне за собою застосування дисциплінарних стягнень та заходів дисциплінарного впливу.Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує Головне управління Держземагентства у Херсонській області.Питання щодо притягнення працівників Головного управління Держземагентства у Херсонській області до  дисциплінарної відповідальності подається на розгляд у встановленому порядку начальнику Головного управління Держземагентства у Херсонській області.39. За порушення трудової дисципліни можуть застосовуватись такі дисциплінарні стягнення:догана;звільнення з роботи.40. До державних службовців, крім зазначених стягнень, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:попередження про неповну службову відповідність;затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду.А також такі спеціальні заходи дисциплінарного впливу:- зменшення або позбавлення надбавки за високі досягнення у праці, – позбавлення премії до 100 відсотків,- затримка до одного року у призначенні на вищу посаду,- виключення з кадрового резерву на термін до одного року,- зауваження.  41.. Дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу накладаються керівництвом у порядку, передбаченому законодавством.42. Дисциплінарне стягнення застосовується керівництвом Головного управління Держземагентства у Херсонській області безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. 43. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.44. До застосування дисциплінарного стягнення порушник трудової дисципліни надає письмове пояснення.45. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.46. У разі застосування дисциплінарного стягнення враховується ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.47. Наказ про накладення дисциплінарного стягнення та застосування заходів дисциплінарного впливу оголошується  працівникові під розписку. Наказ у разі потреби доводиться до відома інших працівників Головного управління Держземагентства у Херсонській області.48. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.49. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення до працівника не буде застосоване нове дисциплінарне стягнення, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.50. Керівництво Головного управління Держземагентства у Херсонській області зі своєї ініціативи чи за клопотанням трудового колективу може видати наказ про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни до того ж проявив себе як сумлінний працівник.51..У разі застосування до працівника Головного управління Держземагентства у Херсонській області дисциплінарного стягнення або заходу дисциплінарного впливу преміювання не проводиться за місяць, коли таке стягнення було застосовано, якщо інше не передбачено у відповідному наказі.

 

VІІІ. Порядок вирішення трудових спорів

 

 1. Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом Головного управління Держземагентства у Херсонській області, розглядаються в порядку, передбаченому законодавством.

 

 

Начальник відділу

кадрової політики                                                    В.К.Бондаренко

Вакансії Держгеокадастру - твоя можливість змінити країну! Детальніше
Hello. Add your message here.